ข้อมูลโครงการ

การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์โดยทีมสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : บางกอกน้อยโมเดล

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่บางกอกน้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบางกอกน้อยโมเดล การดำเนินการที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนเปราะบางโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพแบบผสมผสานระบบการแพทย์ทางไกล ในเขตชุมชนเมือง

อ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม เข้าพบ นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

ศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล  อาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  และ รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม


หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยใน นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการพิเศษ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว


ศิริราชพยาบาล จับมือ โรงพยาบาลสงฆ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผ่านระบบเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ผ่านระบบเทคโนโลยี